De specialist in arbeid en gezondheid: Advies, opleiding, kennis delen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Yellow Factory B.V. Consultancy

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Werkzaamheden van Yellow Factory voor een Opdrachtgever. Toepasselijkheid van eventuele inkoop– of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Totstandkoming van een opdracht of overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Opdracht of Overeenkomst (mondeling dan wel schriftelijk dan wel elektronisch) bevestigt dan wel op het moment dat de Werkzaamheden een aanvang nemen.
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de door de Opdrachtgever verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Uitvoering van werkzaamheden

 1. In de Overeenkomst staat beschreven welke Werkzaamheden Yellow Factory zal verrichten.
 1. Yellow Factory voert overeengekomen Werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
 1. Yellow Factory bepaalt hoe en door wie de Werkzaamheden worden uitgevoerd. Yellow Factory is gerechtigd om de in de Overeenkomst genoemde personen te vervangen door personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid.
 1. De door Yellow Factory ingezette professionals zijn wat hun verrichtingen en dienstverlening betreft onderworpen aan hun eigen beroepsgroep geldende professionele normen en de vigerende richtlijnen, standaarden en codes.
 1. Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is Yellow Factory gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 1. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever in geen geval wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Yellow Factory is in geen geval schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
 1. Indien Yellow Factory op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Yellow Factory worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Yellow Factory.
 1. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 4 lid 7 het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Yellow Factory kunnen worden beïnvloed.
 1. Yellow Factory kan na overleg met de Opdrachtgever, in het belang van de uitvoering van de Werkzaamheden, derden bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrekken. Indien Opdrachtgever derden, anders dan adviseurs van Yellow Factory, bij de uitvoering van de Werkzaamheden wenst te betrekken, zal hij daartoe overgaan na daarover met Yellow Factory overeenstemming te hebben bereikt.
 1. Bij afronding van de Werkzaamheden kan Yellow Factory een schriftelijk advies uitbrengen, een mondeling uitgebracht advies schriftelijk bevestigen, of een mondelinge presentatie geven. Vóór afronding van de Werkzaamheden kan Yellow Factory mondelinge, concept- of tussentijdse adviezen, rapporten en presentaties leveren. Hierbij geldt dat het schriftelijk advies van Yellow Factory prevaleert.
 1. De door Yellow Factory als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen en/of omstandigheden.

Artikel 5. Verplichtingen voor de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van Yellow Factory, alle medewerking verlenen en alle relevante bescheiden, die Yellow Factory redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking stellen.
 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat Yellow Factory wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.
 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan Yellow Factory ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Werkzaamheden anders voortvloeit.
 1. Yellow Factory is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en (ii) geven van een verkeerde voorstelling van zaken.
 1. De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel 5 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan de vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

Artikel 6 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De voor of namens de Yellow Factory werkzame artsen zijn onderworpen aan het voor hen geldende beroepsgeheim. Voor alle andere bij de Yellow Factory werkzame personen is het afgeleid medisch beroepsgeheim van toepassing. De Yellow Factory zal zijn medewerkers deze geheimhoudingsplicht opleggen.
 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Yellow Factory gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Yellow Factory zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Yellow Factory niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 1. Yellow Factory behoudt zich het recht voor – in het kader van reclame- en referentiedoeleinden – de naam van Opdrachtgever te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die reeds via de media algemeen bekend zijn gemaakt.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. Yellow Factory behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden.
 1. Alle door Yellow Factory verstrekte stukken, (medische) adviezen, ontwerpen en andere geestesproducten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of geëxploiteerd.
 1. Ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of voor cliënten van Yellow Factory, is Yellow Factory gerechtigd om de kennis, ervaring en algemene vaardigheden die Yellow Factory als gevolg van het verrichten van de Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken en verder te ontwikkelen.

Artikel 8 Betaling honorarium

 1. Yellow Factory factureert de Werkzaamheden op basis van haar honorarium, kosten (waaronder kosten van ingeschakelde derden) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Yellow Factory en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen.
 1. Het honorarium van Yellow Factory is niet afhankelijk van de uitkomst van de Werkzaamheden; het honorarium van Yellow Factory is gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid van de personen in het Opdrachtteam, op hun anciënniteit, op hun deskundigheid, op de tijd die zij aan de Werkzaamheden hebben besteed en op de aard en complexiteit van de Werkzaamheden.
 1. Onder de kosten zoals genoemd in artikel 8 lid 1 wordt verstaan de directe kosten alsmede een bedrag ter dekking van onkosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden toegerekend.
 1. Het door Yellow Factory gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen of offertes.
 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen deze betalingstermijn heeft betaald, is Yellow Factory gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Yellow Factory, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 1. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Yellow Factory maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
 1. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Yellow Factory daartoe aanleiding geeft, is Yellow Factory gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Yellow Factory te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Yellow Factory gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Yellow Factory uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. De Overeenkomst kan door zowel Yellow Factory als door Opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het geval Opdrachtgever aldus opzegt, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten aan de zijde van Yellow Factory te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door Yellow Factory in verband met de Overeenkomst en de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane investeringen en bezettingsverlies.
 1. Yellow Factory is gerechtigd de Overeenkomst in het geval van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 1. Aan zowel Yellow Factory als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW).
 1. Yellow Factory behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 9 lid 1, 2 of 3 aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Yellow Factory zal de Werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste professionele vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Yellow Factory is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door grove schuld of opzet van Yellow Factory.
 1. De aansprakelijkheid van Yellow Factory is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1) maal het aan Yellow Factory ten gevolge het bepaalde in de Overeenkomst verschuldigde honorarium, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Yellow Factory. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan betaalt Yellow Factory aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan één (1) maal de aan Yellow Factory ingevolge het bepaalde in de overeenkomst verschuldigde honorarium.
 1. Aansprakelijkheid van Yellow Factory voor indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is uitgesloten, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Yellow Factory.
 1. Buiten de in artikel 10.1 tot en met 10.3 genoemde gevallen rust op Yellow Factory geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 1. Yellow Factory zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Yellow Factory is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van Yellow Factory optreden.
 1. Yellow Factory is niet aansprakelijk voor vordering van Opdrachtgever of derden, niet zijnde de Opdrachtgever, indien de schade is veroorzaakt door Opdrachtgever of de derde omdat deze onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever of derde aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan we de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Yellow Factory.
 2. Indien de opdrachtgever ervoor heeft gekozen om, vooruitlopend op de wetgeving, geen contract te sluiten met een gecertificeerde Arbodienst, dan zijn de gevolgen van dit besluit, evenals de hieruit voorvloeiende boetes, voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 11 Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Yellow Factory ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Yellow Factory. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Yellow Factory in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
 1. De vrijwaring in lid 1 van dit artikel wordt mede bedongen ten behoeve van de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdrachtteam.

Artikel 12 Bescherming persoonsgegevens

 1. In het kader van de Werkzaamheden of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Yellow Factory, kan Yellow Factory persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Opdrachtgever verwerken.
 1. In verband met de ondersteuning van de dienstverlening door Yellow Factory aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Yellow Factory en derden, kan Yellow Factory persoonsgegevens verwerken.
 1. Verwerking van persoonsgegevens door Yellow Factory in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke wet– en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Yellow Factory tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving van deze wet– en regelgeving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Yellow Factory in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Artikel 13. Vervaltermijn

Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Yellow Factory, uit welke hoofde ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Yellow Factory is gevestigd.

Artikel 15 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

19 februari 2016